Câu hỏi
Ngày hỏi: 20 December, 2018
Yếu tố nào là quan trọng nhất cho sự tăng trưởng bền vững của một doanh nghiệp và làm thế nào một doanh nghiệp có thể tăng trưởng liên tục và bền vững trong nhiều năm?
Câu trả lời

Ngay cả khi nhu cầu tăng, nếu không có kế hoạch kinh doanh được cải thiện liên tục trong tương lai tách biệt với kế hoạch hoạt động hàng năm, và, nếu không có kế hoạch phát triển các thế hệ quản lý tương lai thì tính bền vững sẽ thất bại.

Ngày đáp: 20 December, 2018
Your Answer