Câu hỏi
Ngày hỏi: 20 December, 2018
Làm cách nào để khởi nghiệp với công ty cung cấp hệ thống điều hòa không khí?
Câu trả lời

Bất kỳ bạn khởi nghiệp kinh doanh lĩnh vực nào bao giờ cũng phải bắt đầu bằng việc nghiên cứu đầu tiên. Một cửa hàng chuyên nghiệp, giấy phép, sự kết nối và các vấn đề hợp đồng sẽ là những việc đầu tiên.

 

Từ đó, tìm hiểu thị trường muốn gì, sau đó tìm hiểu bạn cần gì để đáp ứng nhu cầu đó.

Ngày đáp: 20 December, 2018

Tôi gợi ý bạn nên xem xét một số vấn đề bên ngoài. Tuy nhiên, bạn cũng nên xem xét một số yếu tố tác động nội bộ – bạn đã sẵn sàng trở thành một doanh nhân hay bạn đã xem xét những rủi ro tiềm tàng chưa? Kiểu như vậy.

Ngày đáp: 20 December, 2018
Your Answer