Nghiên cứu về marketing qua tìm kiếm B2B

Là một nhà tiên phong trong lĩnh vực marketing qua tìm kiếm B2B, Thương gia Việt thường xuyên tiến hành nghiên cứu các sản phẩm và xuất bản sách trắng về quảng cáo theo hình thức trả tiền trước cho dịch vụ tìm kiếm thông tin B2B. Đi đầu trong các nghiên cứu mới nhất và xu hướng marketing qua tìm kiếm B2B bằng cách tải về một trong nhiều sách trắng của chúng tôi: