Nhiều sản phẩm bạn di chuyển, lợi nhuận nhiều hơn bạn kiếm được