Một bảng cân đối kế toán, còn được gọi là một bản báo cáo tình hình tài chính, là một báo cáo phản ánh toàn bộ tài sản do công ty sở hữu hay quản lí, vốn chủ sở hữu và khoản nợ phải trả. Biết cách phân tích bảng cân đối kế toán là điều vô cùng cần thiết, cho dù bạn đang cân nhắc việc mua lại một công ty hay chỉ đang cố gắng củng cố và khắc phục trục trặc trong kinh doanh. Hãy bắt đầu:

  • Một bảng cân đối kế toán theo công thức tài sản = nợ phải trả + vốn chủ sở hữu (hoặc của cổ đông)
  • Một bảng cân đối mô tả tình hình tài chính của công ty tại một khoảng thời gian cụ thể, thường là ngày cuối cùng của quý hoặc năm tài chính, và phản ánh số dư hoặc giá trị của tài sản, nợ và vốn chủ sở hữu vào ngày đó.
  • Một bảng cân đối cho thấy tình hình tài chính của một công ty, trong khi một báo cáo kết quả kinh doanh cho thấy hiệu quả lợi nhuận.

Các bước thực hiện

Những gợi ý tốt nhất để giúp bạn hoàn thành bảng cân đối kế toán:

Tìm hiểu những điều cơ bản trước khi bạn bắt đầu phân tích

Thật khó để phân tích bảng cân đối kế toán nếu bạn không quen thuộc với các thuật ngữ cơ bản và khái niệm liên quan, chẳng hạn như các khoản phải thu, tiền và các khoản tương đương tiền, các tài sản vô hình và nợ phải trả.

Lời khuyên của tôi là: Hãy xem bảng cân đối kế toán cơ bản trên website của Kếtoán Thiên Ưng hoặc tìm hiểu thêm về các khái niệm và điều khoản đằng sau một bảng cân đối tài chính thông qua ketoanleanh.edu.vn 

Theo dõi tài sản, nợ và vốn chủ sở hữu

Một bảng cân đối bao gồm một danh mục các tài sản của một công ty cộng với phần tài sản có sự tham gia của vốn cổ phần và nợ. Một bảng cân đối thường sẽ liệt kê các tài sản, có thể bao gồm của cải, thiết bị và các tài sản khác ở bên trái của bảng cân đối. Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu, bao gồm các khoản nợ ngắn hạn, nợ dài hạn và cổ phần cổ đông, được liệt kê phía bên phải. Tổng ở phía bên trái phải bằng tổng phía bên phải.

Lời khuyên của tôi là: Vào danketoan.com để thảo luận chi tiết về tài sản, nợ và vốn chủ sở hữu trong bảng cân đối kế toán.

Tính tỷ lệ

Có một số công cụ có sẵn giúp tính toán những tỷ lệ quan trọng, bao gồm cả lợi nhuận trên tài sản (ROA) và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE). Những công cụ này có thể được sử dụng để phân tích lợi nhuận, tính thanh khoản và sức mạnh tài chính dài hạn.

Lời khuyên của tôi là: Tìm hiểu cách đọc chính xác bảng cân đối tài chính tại ketoanthucte.top.

Tìm bảng cân đối tài chính trên mạng

Có rất nhiều nguồn để giúp bạn tìm kiếm bảng cân đối tài chính của một công ty, bao gồm báo cáo hàng năm và thông tin của công ty hoặc các mối quan hệ với nhà đầu tư  của doanh nghiệp trên trang mạng của công ty.

Lời khuyên của tôi là: Truy cập trang của Bộ Tài chính hoặc kếtoán Thiên Ưng để tìm mẫu bảng cân đối tài chính cụ thể.

Lời khuyên & phương thức thực hiện 

Lời khuyên để thực hiện cách tốt nhất hướng dẫn này:

  • ‘Bảng cân đối kế toán’ là một trong những thuật ngữ bị lạm dụng nhất trong kinh doanh. Các nhà báo viết về tài chính và các nhà đầu tư thường sử dụng nó – một cách không chính xác – khi chúng có ý nghĩa như một tình trạng tài chính tổng thể của công ty hay khả năng sinh lợi của nó.
  • Để đánh giá tốt nhất tình hình tài chính của một công ty, kiểm tra bảng cân đối kế toán mới nhất, so sánh nó với bảng cân đối kế toán trước và các báo cáo hoạt động khác.
  • So sánh tài sản hiện tại với nợ ngắn hạn để xác định các vấn đề về dòng tiền.
  • Nói nguyên tắc thì dễ nhưng đi vào chi tiết thì mới biết là nơi hiểm địa: Kiểm tra các chú thích cuối trang cho thấy điều gì và các chi tiết quan trọng cốt yếu để hiểu được tình trạng tài chính của công ty.
Câu hỏi phổ biến
Bạn muốn đặt câu hỏi?

Tối đa 75 chữ
Làm gì cho doanh nghiệp của bạn