Một số thuật ngữ chính về đạo đức kinh doanh

Khái niệm về đạo đức kinh doanh có thể khác nhau trong cách nghĩ của các nhà quản lý và nhà lãnh đạo. Tuy nhiên, có một nghiên cứu có cơ sở xung quanh vấn đề của các doanh nghiệp chịu trách nhiệm về hành động của họ và bồi dưỡng các giá trị tại nơi làm việc. Việc đọc một số thuật ngữ quan trọng trong nghiên cứu về đạo đức kinh doanh có thể giúp một công ty tập trung vào trách nhiệm của mình và có được lợi ích từ việc thực hiện tốt về mặt đạo đức, đồng thời cân nhắc những lựa chọn về mặt đạo đức ảnh hưởng đến tất cả các khía cạnh của một doanh nghiệp như thế nào.

Quy tắc đạo đức

Những người liên quan đến đạo đức kinh doanh thường chọn bắt đầu với “quy tắc đạo đức” của cá nhân hoặc công ty. Quy tắc đạo đức là một tập hợp các nguyên tắc hoặc tuyên bố hướng dẫn các cá nhân và đội nhóm về cách cư xử hàng ngày và ra quyết định. Điều này được sử dụng trong đào tạo đạo đức kinh doanh để củng cố các khái niệm đạo đức.

Lời khuyên của tôi là: Đọc thêm về quy tắc đạo đức tại WiseGeek hay tham khảo bộ quy tắc đạo đức của EVN. Xem thêm về cách sử dụng khái niệm này trong đào tạo đạo đức kinh doanh tại Global Ethics University.

Quản lý kỷ luật

Khi các tác giả tuyên bố “đạo đức kinh doanh là sự quản lý kỷ luật” (hầu hết đều đồng ý), họ có thể nói rằng đào tạo đóng một vai trò thiết yếu trong quá trình này.

Lời khuyên của tôi là: Xem thêm về quản lý và đào tạo đạo đức kinh doanh tại Complete Guide to Ethics Management hay Hyosung.

Sự phân biệt về ADA, đạo luật về người khuyết tật của Hoa Kỳ

Sự phân biệt về ADA (Đạo luật về người khuyết tật của Hoa Kỳ) là khi một doanh nghiệp hoặc công ty dường như không cung cấp dịch vụ cho những người khuyết tật. Điều này tác động đến đạo đức kinh doanh và dẫn đến những cuộc tranh luận về đạo đức trong công ty. Đào tạo ADA là khi một công ty chủ động tìm hiểu về cách quản lý sự tuân thủ ADA hoặc các vấn đề liên quan.

Lời khuyên của tôi là: Tìm hiểu về đào tạo ADA tại HR Certification.

Các bên liên quan

Vậy ai là bên liên quan trong các doanh nghiệp? Thuật ngữ này thường được sử dụng để mở rộng “cộng đồng” xung quanh một doanh nghiệp nhất định để khiến người quản lý phải có trách nhiệm hơn. Bên liên quan có thể là khách hàng, nhà đầu tư hoặc bất kỳ ai khác có thể nhận ra tác động của doanh nghiệp đối với cuộc sống của họ. Những người trong khóa đào tạo đạo đức kinh doanh được dạy để đánh giá các bên liên quan cũng như công chúng.

Lời khuyên của tôi là: Xem định nghĩa và những thông tin khác về các bên liên quan từ Saga.

Ba yếu tố cơ bản (tài chính, môi trường và xã hội)

Các chuyên gia sử dụng thuật ngữ “ba yếu tố cơ bản” để nói về đạo đức kinh doanh, và giảng viên sử dụng thuật ngữ này trong đào tạo đạo đức kinh doanh để định hướng cho người học. “Ba yếu tố cơ bản” bao gồm tác động tài chính, môi trường và xã hội của công ty đối với cộng đồng.

Lời khuyên của tôi là: Tìm định nghĩa về “ba yêu tố cơ bản” và những thông tin khác từ trang Business Ethics Pledge.

Giáo dục nhân cách

Giáo dục nhân cách đang giúp các cá nhân hòa hợp với tất cả các yếu tố tích cực mà những người tìm kiếm đạo đức kinh doanh có thể tìm thấy. Giảng viên sử dụng điều này trong đào tạo đạo đức kinh doanh để giúp người học nhận ra rằng điều quan trọng nhất trong tương tác chính là nhân cách.

Lời khuyên của tôi là: Tìm hiểu về giáo dục nhân cách và các thuật ngữ tuyệt vời khác về đạo đức kinh doanh tại Ethics Resource Center.

Biên tập

Câu hỏi phổ biến
Bạn muốn đặt câu hỏi?

Tối đa 75 chữ
Làm gì cho doanh nghiệp của bạn