Sơ suất bảo hiểm là rất quan trọng cho hòa bình chuyên nghiệp của tâm