Nhìn lại 40 năm chiến tranh biên giới
Bình luận
Bán cửa cho người, tặng cửa cho đời

Cùng là cánh cửa, cửa mới cho một ngôi nhà đó là nghề, cửa mới cho một con người đó là đời, và đây là câu chuyện của giám đốc doanh nghiệp có cái tên cũng rất “Bình Tâm”

Bán cửa cho người, tặng cửa cho đời

Cùng là cánh cửa, cửa mới cho một ngôi nhà đó là nghề, cửa mới cho một con người đó là đời, và đây là câu chuyện của giám đốc doanh nghiệp có cái tên cũng rất “Bình Tâm”