Quy định tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 3 quý áp dụng vào năm 2021
Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 3 quý không được thấp hơn 75% năm
ẢNH: NGỌC THẮNG

Tổng cục Thuế ban hành công văn 5189 nêu các điểm mới của Nghị định 126/2020 hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế. Theo đó, quy định tạm nộp thuế doanh nghiệp 3 quý 75% áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2021.

Theo phụ lục đính kèm công văn nêu Nghị định 126 sửa đổi quy định về nghĩa vụ tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý, tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp của 3 quý đầu năm tính thuế không được thấp hơn 75% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm áp dụng bắt đầu từ kỳ tính thuế năm 2021 (Nghị định 126 có hiệu lực từ ngày 5.12.2020).

Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 3 quý đầu năm thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý 3 đến ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước (quy định tại Điểm b Khoản 6 Điều 8 Nghị định 126).

Theo quy định trước đây tại Khoản 6 Điều 4 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP và Điều 17 Thông tư 151/2014/TT-BTC, trường hợp tổng số 4 lần tạm nộp thấp hơn từ 20% trở lên so với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán thì doanh nghiệp phải nộp lãi chậm nộp đối với phần chênh lệch từ 20% trở lên giữa số tạm nộp với số quyết toán tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế quý bốn của doanh nghiệp đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số quyết toán.

Theo Thanh niên

https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/quy-dinh-tam-nop-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-3-quy-ap-dung-vao-nam-2021-1317033.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *