Quảng Ninh: Chuyển 6 đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh chuyển thành công ty cổ phần.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển 6 đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần, thực hiện trong giai đoạn 2019 -2020 gồm: Viện Quy hoạch và Thiết kế xây dựng (trực thuộc Sở Xây dựng); Trung tâm Tư vấn kỹ thuật và Giám sát công trình xây dựng (trực thuộc Sở Giao thông vận tải); Ban Quản lý chợ Cái Rồng (thuộc Ủy ban nhân dân huyện Vân Đồn); Ban Quản lý chợ Móng Cái (thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái); Chợ Hạ Long I (thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long); Trung tâm Quy hoạch và Thiết kế kiến trúc (thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long).

Trường hợp đơn vị nào cần nắm giữ 36% vốn điều lệ để có quyền phủ quyết, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh thực hiện chuyển 6 đơn vị sự nghiệp công lập nêu trên thành công ty cổ phần theo đúng quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần và các văn bản pháp luật liên quan.

Bên cạnh đó, chỉ đạo thực hiện việc rà soát, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các đơn vị sự nghiệp công lập nói trên trước khi thực hiện cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

PV