Thương mại điện tử qua biên giới: Miễn kiểm tra chuyên ngành hàng hóa có giá trị hải quan dưới 1 triệu đồng

Nguyễn Trang

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định về “Quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua biên giới trong lĩnh vực hải quan” để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Theo dự thảo Nghị định, đối tượng áp dụng là “thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử, chủ sở hữu website thương mại điện tử bán hàng”.

Doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan; chủ hàng hóa giao dịch qua thương mại điện tử gửi kho ngoại quan cũng là đối tượng áp dụng của Nghị định này.

Ngoài ra còn có các đại lý làm thủ tục hải quan; Tổ chức, cá nhân thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa qua thương mại điện tử; Các tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu giao dịch qua thương mại điện tử

Về cung cấp thông tin xuất nhập khẩu hàng hóa, theo Dự thảo Nghị định, các thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử, chủ sở hữu website thương mại điện tử việc sẽ gửi thông tin về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu lên Hệ thống quản lý.

Đây là hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan quản lý tiếp nhận, chia sẻ và lưu giữ thông tin liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa giao dịch qua thương mại điện tử.

Theo đó, thông tin đơn hàng sẽ được đưa lên Hệ thống quản lý sau khi khách hàng thanh toán đơn hàng hoặc trước khi chuyển hàng cho doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Trường hợp có sự thay đổi thông tin về đơn hàng, hủy đơn hàng thực hiện cập nhật thông tin sửa đổi, hủy đơn hàng đến Hệ thống quản lý.

Đối với các doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa hoặc đại lý làm thủ tục hải quan cũng phải gửi thông tin về đơn hàng, thông tin vận chuyển bao gồm phương thức vận chuyển, số hiệu phương tiện vận chuyển, tuyến đường vận chuyển, thời gian đi, dự kiến thời gian đến, cửa khẩu đến đến Hệ thống quản lý ngay khi nhận được thông tin về đơn hàng của các sàn giao dịch thương mại điện tử, website thương mại điện tử bán hàng.

Chủ hàng hóa giao dịch qua thương mại điện tử gửi kho ngoại quan gửi thông tin lô hàng trước khi hàng hóa được xếp lên phương tiện vận tải để vận chuyển về Việt Nam.

Đồng thời, gửi thông tin về đơn hàng đến Hệ thống quản lý ngay khi nhận được thông tin về đơn hàng của các sàn giao dịch thương mại điện tử, website thương mại điện tử bán hàng.

Trường hợp có sự thay đổi thông tin về đơn hàng, lô hàng, hủy đơn hàng, lô hàng thực hiện cập nhật thông tin sửa đổi, hủy đơn hàng đến Hệ thống quản lý.

Hàng siêu trường, siêu trọng kiểm tra trực tiếp

Liên quan đến thử tục, Dự thảo quy định, người khai hải quan thực hiện khai tờ khai hải quan và gửi đến Hệ thống quản lý. Hệ thống sẽ kiểm tra thông tin về đơn hàng trên tờ khai hải quan với thông tin về đơn hàng đã được gửi đến Hệ thống quản lý.

Trường hợp thông tin phù hợp, cấp số tờ khai hải quan. Trường hợp thông tin không phù hợp Hệ thống phản hồi cho người khai hải quan về thông tin không phù hợp.

Hàng hóa trước khi ra khỏi khu vực giám sát của cơ quan hải quan, công chức hải quan thực hiện kiểm tra qua máy soi hàng hóa. Đối với hàng hóa là hàng rời, hàng hóa siêu trường, siêu trọng, hàng cồng kềnh không thể kiểm tra qua máy soi hàng hoá thì công chức hải quan kiểm tra trực tiếp.

Thủ tục đối với hàng hóa đưa vào, lưu giữ tại kho ngoại quan trước khi có đơn hàng, các chủ hàng hóa giao dịch qua thương mại điện tử gửi kho ngoại quan sẽ phải khai tờ khai vận chuyển kết hợp, thực hiện thủ tục hải quan vận chuyển hàng hóa từ cửa khẩu nhập đến kho ngoại quan.

Trường hợp hàng hóa thực hiện nhập khẩu để giao cho khách hàng tại Việt Nam thuộc danh mục hàng hóa phải xin giấy phép nhập khẩu, giấy kiểm tra chuyên ngành doanh nghiệp thực hiện thủ tục xin giấy phép nhập khẩu, giấy kiểm tra chuyên ngành trong quá trình hàng hóa lưu giữ tại kho ngoại quan và trước khi thực hiện nhập khẩu giao hàng cho khách hàng.

Ngày hàng hóa đưa vào kho ngoại quan là ngày cơ quan hải quan cập nhật thông tin đến đích của lô hàng nhập khẩu trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

Về thủ tục thu nộp thuế và lệ phí hải quan, người nộp thuế phải tính, xác định số tiền thuế phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn.

Doanh nghiệp khai hải quan thực hiện nộp thuế thay cho chủ hàng thì số tiền thuế, lệ phí hải quan dự kiến phát sinh phải nộp được nộp vào tài khoản tiền gửi của cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai tại Kho bạc Nhà nước.

Trị giá hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua giao dịch thương mại điện tử là trị giá ghi trên hóa đơn thương mại điện tử do người khai hải quan khai báo, bao gồm phí vận tải quốc tế và phí bảo hiểm quốc tế (nếu có).

Trường hợp người khai hải quan không khai báo được thì cơ quan hải quan xác định trị giá hải quan phù hợp với thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Các trường hợp kiểm tra, miễn kiểm tra chuyên ngành trước thông quan đối với hàng hóa xuất – nhập khẩu thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Ngoài các trường hợp được miễn kiểm tra chuyên ngành, việc miễn kiểm tra chất lượng sản phẩm, miễn kiểm tra an toàn thực phẩm được áp dụng đối với hàng hóa có trị giá hải quan từ 1.000.000 đồng trở xuống hay có trị giá hải quan trên 1.000.000 đồng nhưng hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa được miễn kiểm tra chất lượng sản phẩm, miễn kiểm tra an toàn thực phẩm thì được miễn kiểm tra 01 sản phẩm/lần và không quá 03 lần /năm.

Các tổ chức, cá nhân không được thu gom hàng hóa theo tiêu chuẩn miễn kiểm tra chuyên ngành của các tổ chức, cá nhân mua hàng giao dịch qua thương mại điện tử khác để thực hiện thủ tục nhập khẩu hàng hóa. Trường hợp có vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

Kết quả kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được giao dịch qua thương mại điện tử phải được cập nhật trên Hệ thống xử lý chậm nhất 2 giờ làm việc sau khi có kết quả kiểm tra chuyên ngành nhưng không được chậm hơn thời gian thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đang triển khai thực hiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *