Kỳ II: Tóm tắt những quy định của hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU
Cá ngừ tươi/ đông lạnh thuộc nhóm được miễn thuế với số lượng trong hạn ngạch

Kỳ I: Mặt hàng nào được xóa bỏ thuế quan trong EVFTA

Kỳ III: Việt nam sẽ dỡ bỏ hoặc giảm nhẹ sự hạn chế đối với việc sản xuất bia

Kỳ IV: Những điều khoản về ô tô, xe máy trong EVFTA

Kỳ V: Tóm tắt quy định của Hiệp định EVFTA

Kỳ VI: Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong hiệp định EVFTA

Kỳ VII: Hàng tái chế cũng được gắn mác

Kỳ VIII: Quy định về phương thức tích hợp

Kỳ IX: Hàng rào kỹ thuật đối với thương mại

Kỳ X: Sự minh bạch trong EVFTA

Kỳ XI: Biện pháp an toàn vệ sinh thực phẩm

Kỳ XII: Tầm quan trọng của việc thuận lợi hóa thương mại

Kỳ XIII: EU là thực thể đơn nhất

Kỳ XIV: Qui định kỹ thuật trong EVFTA

Kỳ XV: Giấy chứng nhận sức khỏe cây trồng cho xuất khẩu rau quả

Kỳ XVI: Hiệp định EVFTA quy định về kiểm tra và chi phí

Kỳ XVII: Quy định về chỉ dẫn địa lý trong EVFTA

Những mặt hàng khác được miễn thuế với số lượng trong hạn ngạch bao gồm : ngũ cốc ngọt ( hạn ngạch là 5.000 tấn và không qui định hạn ngạch đối với ngũ cốc ngọt dành cho trẻ em , tỏi ( hạn ngạch là 400 tấn ) , nấm ( hạn ngạch là 350 tấn ) , đường và sản phẩm chứa nhiều đường ( hạn ngạch chung là 20.000 tấn ) , tinh bột sắn ( hạn ngạch là 30.000 tấn ) , surumi ( hạn ngạch là 500 tấn ) , cá ngừ đóng hộp ( hạn ngạch là 11,500 tấn với những qui tắc nghiêm ngặt về xuất xứ , không qui định hạn ngạch đối với cá ngừ tươi / đông lạnh .

Cá mè được tự do xâm nhập thị trường sau khi hiệp định có hiệu lực 3 năm

Chế độ đãi ngộ quốc dân .

Hiệp định này cấm phân biệt đối xử đối với hàng hóa nhập khẩu và hàng hóa sản xuất trong nước về chinh sách thuế trong nước và các qui định khác của Chính phủ.

Nguyên tắc này là diều then chốt để bảo đảm cho hàng hóa của EU không bị phân biệt đối xử so với hàng hóa của Việt nam khi chúng hiện diện trên thị trường Việt nam .

Hiệp định này phản đối mọi sự ngăn cấm hoặc hạn chế đối với việc nhập khẩu hàng hóa từ một trong hai bên ký kết hoặc đối với việc xuất khẩu , mua để xuất khẩu hàng hóa đến nước bên kia, phù hợp với các qui tắc của WTO .

Sự ngăn cấm này bao gồm 🙁 a ) Những qui định về cấp phép nhâp khẩu để làm tột việc cấp phép nhâp khẩu nhằm thực hiện một yêu cầu cụ thể .
( b ) Kiểm soát việc tự ý xuất khẩu, trong văn bản của hiệp định thương mại mà ở đó chỉ có một danh mục ngắn về hàng hóa .

Theo đó Việt nam có thể cấm nhập khẩu, bao gồm ô tô có tay lái bên phải , hàng tiêu dùng đã qua sử dụng như àng dệt và quần áo, giày dép, hàng điện tử, đồ gỗ gia đình, xe máy đã qua sử dụng hơn 5 năm và một số ít hàng hóa khác .

Doanh nghiệp thương mại nhà nước

Doang nghiệp thương mại nhà nước được phép hoạt động, nhưng sẽ hoạt động một cách minh bạch, phù hợp với các qui tắc của WTO .

Điều này bao gồm việc cung cấp thông tin về từng trường hợp của những doanh nghiệp đó và hoạt động của họ, kể cả những thông tin về thương mại song phương .

Hàng hóa tái chế

Văn bản này bao gồm sự chấp nhận lần đầu tiên đối với” hàng hóa tái chế”, đang trở nên ngày càng quan trọng vì nhiều mục tiêu chính sách và bảo vệ môi trường.

TG&TT