Giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

Nghị định 165/2018/NĐ-CP ngày 24/12/2018 về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính có hiệu lực từ ngày 10/02/2019.

Theo đó, giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính là giao dich điện tử giữa cơ quan, tổ chức, cá nhân trong các hoạt động nghiệp vụ: Thuế, phí, lệ phí, đầu tư tài chính, đầu tư doanh nghiệp, dịch vụ kế toán, dịch vụ kiểm toán,…

Về nguyên tắc giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính, việc sử dụng chứng thư kỹ thuật số và chữ ký số phải tuân thủ các quy định về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

Theo đó, cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính phải tuân thủ các nguyên tắc quy định tại Điều 5 của Luật giao dịch điện tử; quy định của pháp luật chuyên ngành và các quy định pháp luật  liên quan.

Nghị định cũng quy định giá trị pháp lý của chứng từ điện tử và việc chuyển từ chứng từ giấy sang chứng từ điện tử và ngược lại.

Việc lưu trữ chứng từ điện tử thì theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

 

PV