Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

An Dương

Nghị định vừa được Chính phủ ban hành, quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.

Về kê khai giảm thuế, doanh nghiệp tự xác định số thuế được giảm khi tạm nộp hàng quý và kê khai thuế phải nộp trong kỳ tình thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020. Khi lập hồ sơ khai thuế, doanh nghiệp kê khai số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm trên các mẫu tờ khai theo quy định của Nghị định.

Khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, trường hợp doanh nghiệp nộp thiếu so với số thuế phải nộp quý thì doanh nghiệp nộp bổ sung số tiền thuế còn thiếu và tính tiền chậm nộp theo quy định của luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Xử lý số tiền thuế nộp thừa theo quy định của luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành trong trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế nhiều hơn so với số thuế phải nộp của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020.

Về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, số thuế phải nộp của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 giảm 30% đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỉ đồng được nghị định nêu rõ.

Tổng doanh thu năm 2020 làm căn cứ xác định đối tượng áp dụng được giảm thuế là tổng doanh thu trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 của doanh nghiệp, bao gồm toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ kể cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng theo quy định của luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sát nhập, chia, tách, giải thể, phá sản trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 hoạt động không đủ 12 tháng, thì tổng doanh thu năm 2020 được xác định bằng tổng doanh thu thực tế trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 chia cho số tháng doanh nghiệp thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 nhân với 12 tháng.

Trường hợp doanh nghiệp dự kiến tổng doanh thu trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 không quá 200 tỉ đồng thì doanh nghiệp xác định tạm nộp hằng quý bằng 70% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của quý.

Trường hợp tổng doanh thu năm 2020 của doanh nghiệp không quá 200 tỉ đồng thì doanh nghiệp thực hiện kê khai giảm thuế TNDN của năm 2020 khi quyết toán thuếthu nhập doanh nghiệp theo quy định, kết thúc kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020.

Qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan có thẩm quyền phát hiện doanh nghiệp không thuộc đối tượng được giảm thuế theo quy định của nghị định này hoặc số thuế phải nộp của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 lớn hơn số thuế đã nộp theo quy định thì doanh nghiệp phải nộp số tiền thuế thiếu, tiền phạt và tiền chậm nộp kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định của luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết số 116/2020/HQ14 có hiệu lực thi hành, và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *