Giải quyết tranh chấp trong EVFTA

Kỳ XX: Mua sắm của chính phủ trong FTA

Kỳ XXI: Thương mại và phát triển bền vững

Kỳ XXII: Chống độc quyền, sáp nhập, trợ cấp và doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước

Kỳ XXIII: Phòng vệ thương mại

Cơ chế giải quyết tranh chấp của hiệp định EVFTA là công cụ hữu hiệu để giải quyết tranh chấp trong trường hợp hai bên có quan điểm khác nhau về việc giải thích và áp dụng hiệp định này.

Điều lý tưởng là hai bên đạt được thỏa thuận và tránh được tranh chấp thông qua đối thoại trong một tổ chức được thiết lập theo hiệp định này. Nếu hai bên không thể thỏa thuận được thì cơ chế giải quyết tranh chấp cung cấp biện pháp giải quyết xung đột thương mại thông qua những quyết định mang tính bắt buộc của một tổ xử kiện.

Hiệp định FTA này cải tiến việc giải quyết tranh chấp hiện hành của WTO trong một số lĩnh vực.

Một thể chế nhanh hơn thông qua những kết luận nghiêm khắc

Cơ chế giải quyết tranh chấp của hiệp định FTA này nhanh hơn so với cơ chế của WTO. Trong khi cơ chế của WTO cần 860 ngày để xử lý một vụ kiện thì cơ chế giải quyết tranh chấp của hiệp định này chỉ cần 425 ngày.

Một thể chế hữu hiệu hơn của cơ cấu xét xử

Hiệp định FTA này sẽ thiết lập việc bắt buộc sử dụng một danh sách trọng tài luân lưu được thiết kế để tăng cường sự tin cậy trong các trọng tài, tăng cường hiệu lực và sự cần thiết của quá trình lựa chọn trọng tài. Ưu điểm của thể chế này là sách lược xử kiện ít bị bộc lộ và các trọng tài nhận được sự ủng hộ chung của cả hai bên.

Việc giải quyết tranh chấp theo hiệp định FTA này minh bạch hơn so với WTO bằng cách qui định rằng, theo những qui tắc về sự tin cậy, việc xét xử nói chung là công khai với công chúng. Ngoài ra, hiệp định thương mại tự do này cho phép các cá nhân của bên này hoặc bên kia có quyền cung cấp cho tổ xử kiện những tài liệu quan trọng, có thiện chí ( liên quan đến vụ kiện ).

Một thể chế mới thông qua việc thiết lập một cơ chế hòa giải cụ thể

Hiệp định FTA này qui định phạm vi, thủ tục và hiệu lực của hòa giải. Cơ chế hòa giải là một hệ thống tự nguyện mà các bên đăng ký tham gia trên cơ sở các điều kiện xác định được công bố khá rõ ràng.

PV

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *