Gần 88 phần trăm dân số tham gia bảo hiểm

Theo Bảo Hiểm xã hội Việt Nam, số người tham gia các loại bảo hiểm như xã hội, y tế, và tự nguyện, thất nghiệp là gần 88 phần trăm dân số

Trong hai tháng đầu năm 2019, kết quả phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là 14,5 triệu người, bảo hiểm xã hội tự nguyện là 280 nghìn người; bảo hiểm thất nghiệp là 12,73 triệu người; bảo hiểm y tế là 83,6 triệu người. Tính chung các loại hình bảo hiểm đạt tỷ lệ bao phủ 87,7% dân số.

Kết quả thu toàn ngành đạt 26.547 tỷ đồng. Lũy kế hết tháng 2/2019 là 49.854 tỷ đồng. Trong đó thu bảo hiểm xã hội là 35.895 tỷ đồng, thu bảo hiểm thất nghiệp là 2.303 tỷ đồng, thu bảo hiểm y tế là 11.655 tỷ đồng.

PV