Đề xuất bãi bỏ 26 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Nguyên Hoàng

26 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được đề xuất bãi bỏ (Ảnh; chinhphu.vn)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có Tờ trình Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp.

Việc sửa đổi nhằm tiếp tục tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch, bình đẳng, an toàn và thân thiện cho mọi người dân, doanh nghiệp, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư kinh doanh.

Chỉ cần số định danh cá nhân

Đối với Luật Đầu tư, theo Tờ trình, ngoài Phụ lục sửa đổi, bổ sung một số ngành, nghề trong Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Luật này còn sửa đổi 24 điều, bổ sung 01 điều, bãi bỏ 1 khoản, 2 điểm của Luật Đầu tư 2014.

Hàng loạt khái niệm được làm rõ nội hàm như “đầu tư kinh doanh”, “kinh doanh”, “ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện”, “điều kiện đầu tư kinh doanh”, “điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài” và “chấp thuận chủ trương đầu tư”.

Như khái niệm “chấp thuận chủ trương đầu tư”, làm rõ mục đích, bản chất của việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chủ trương thực hiện dự án, đồng thời sửa đổi khái niệm tương ứng tại các điều khoản có liên quan.

Tờ trình cũng đề cập đến việc loại bỏ một số dự án đầu tư thuộc diện phải trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại Điều 31 Luật Đầu tư, bao gồm dự án có quy mô vốn đầu tư từ 5.000 tỷ trở lên, các dự án mà điều kiện đầu tư, kinh doanh đã được quy định cụ thể tại điều ước quốc tế và pháp luật có liên quan như dự án của nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, báo chí, thành lập tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ 100% vốn nước ngoài;

Đáng chú ý nội dung sửa đổi, bổ sung Điều 32 theo hướng phân cấp cho UBND cấp huyện chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án do hộ gia đình, cá nhân

Về biện pháp bảo lãnh cũng được sửa đổi theo hướng nhằm tháo gỡ khó khăn, mở rộng, đa dạng hóa các hình thức bảo đảm thực hiện dự án đầu tư.

Trong khi đó cơ chế thẩm định được đề xuất thay bằng cơ chế đăng ký đầu tư ra nước ngoài, nhằm phản ánh đúng mục đích, bản chất của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cũng như cơ chế quản lý nhà nước đối với hoạt động này.

Ngoài ra Tờ trình cũng đề xuất bổ sung quy định cho phép sử dụng số định danh cá nhân thay cho thành phần hồ sơ là “Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân”.

Đặc biệt dự thảo đề xuất bãi bỏ 26 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện không phù hợp với mục đích quy định tại Điều 7 Luật Đầu tư.

Thế nào là doanh nghiệp nhà nước

Liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp, Luật sửa đổi 19 điều, bãi bỏ 01 điều và 7 khoản.

Theo đó bãi bỏ yêu cầu doanh nghiệp phải đăng ký mẫu dấu trước khi sử dụng; Chế độ báo cáo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp; Chế độ gửi thông tin cho cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính khi thành lập chi nhánh, đặt địa điểm kinh doanh mới và bỏ yêu cầu giám đốc, tổng giám đốc phải có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh;

Đặc biệt luật sửa đổi khái niệm “doanh nghiệp nhà nước”, trong đó thay thế thuật ngữ “doanh nghiệp nhà nước” bằng thuật ngữ doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ”.

Một bãi bỏ nữa được đề xuất là các yêu cầu về ”thời gian sở hữu cổ phần” khi thực hiện quyền của cổ đông và cho phép doanh nghiệp linh hoạt trong việc chia, tách doanh nghiệp theo quyết định của doanh nghiệp thay cho việc giới hạn trong các phương thức cụ thể như hiện nay.

Cũng cần phải nhắc đến Luật Điện ảnh trong đó có nội dung bãi bỏ điều kiện thành lập doanh nghiệp điện ảnh và điều kiện sản xuất phim. Còn với Luật Đấu thầu, bãi bỏ điều kiện về chứng chỉ hành nghề đấu thầu.

Liên quan đến Luật Bảo vệ môi trường, không yêu cầu thực hiện thủ tục phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Tờ trình cũng đề cập đến việc bãi bỏ quy định Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Với Luật hàng không dân dụng Việt Nam được đề xuất theo hướng bãi bỏ quy định trình Thủ tướng Chính phủ cho phép trước khi cấp Giấy chứng phép kinh doanh vận chuyển hàng không

Đây là một số nội dung được đề xuất sửa đổi, bổ sung tại các luật có liên quan để bảo đảm đồng bộ, thống nhất với nội dung sửa đổi, bổ sung của dự thảo Luật.