Đầu tư cao đẳng dạy nghề phải có 100 tỷ đồng

Q.Chi

Có hiệu lực từ 20/3/2019, Nghị định 15/2019,  của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp, theo đó vốn đầu tư thành lập đối với trường cao đẳng tối thiểu là 100 tỷ đồng.

Vốn đầu tư thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp, nghị định nói rõ, là phải bằng nguồn vốn hợp pháp, không bao gồm giá trị về đất đai. Đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, vốn đầu tư thối thiểu là 5 tỷ đồng. Còn để  thành lập trường trung cấp,  phải đảm bảo đủ 50 tỷ đồng.

Bên cạnh đó việc thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp cũng phải phù hợp với quy hoạch mạng lưới chung. Riêng cơ sở công lập phải hoạt động theo cơ chế tự chủ theo quy định của Chính phủ.

Tiêu chí nữa khi thành lập cơ sở giáo dục dạy nghề là phải đảm bảo diện tích đất sử dụng 1000 m2 đối với trung tâm, 10,000 m2 đối với trường trung cấp ở khu vực đô thị và 20.0002 nếu xây dựng ngoài đô thị. Trường cao đẳng diện tích ngoài đô thị và trong đô thị tương ứng 20.000 m2-40.000m2.

Nghị đinh 15 cũng quy định điều kiện thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục dạy nghề cho người khuyết tật. Ngoài đảm bảo các điều kiện trên, còn phải đảm bảo một số điều kiện của Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Tùy theo quy mô, lĩnh vực, thẩm quyền cho phép thành lập là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ hoặc người đứng đầu tổ chức chính trị-xã hội và Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và xã hội.