Tổng điều tra nông nghiệp và nông thôn trên cả nước

Category: Trong nước tgo-1

Trong tháng 7 năm 2016, trên địa bàn cả nước sẽ đồng loạt diễn ra cuộc Tổng điều tra nông nghiệp, nông thôn và thủy sản năm 2016. Cuộc tổng điều tra 2016,  sẽ  nhằm thu thập các thông tin cơ bản về nông nghiệp, nông thôn, nông dân và thủy sản (NN, NT, ND, TS) tại các xã, các trang trại; toàn bộ hộ dân cư ở khu vực nông thôn; các hộ có tham gia sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản ở khu vực thành thị…

Photo_Download.aspxẢnh minh họa

Trong quá trình đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước, CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn luôn được coi là một trong những nhiệm vụ chiến lược, là mối quan tâm hàng đầu của Đảng và Nhà nước. Vì vậy, cuộc Tổng điều tra nông nghiệp, nông thôn và thủy sản năm (TĐT) 2016 có ý nghĩa rất quan trọng, trong bối cảnh nước ta đang đẩy mạnh tái cấu trúc nền kinh tế, nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2016-2020.

Ba nội dung chính được điều tra lần này là: Thông tin về sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; Thông tin về thực trạng và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, thực trạng và những chuyển biến về kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội nông thôn hiện nay; Các thông tin về tình hình dân cư nông thôn.

Kết quả thu được từ cuộc TĐT năm 2016 là cơ sở để phục vụ việc đánh giá thực trạng và phân tích xu hướng biến đổi trong đời sống NN, NT, ND, TS. Từ đó để xây dựng kế hoạch và chiến lược phát triển khu vực NN, NT, TS và cải thiện mức sống của dân cư nông thôn trên phạm vi cả nước, cũng như từng địa phương.

Tổng điều tra năm 2016 là cuộc TĐT có quy mô lớn, diễn ra trên phạm vi cả nước, nội dung phức tạp, liên quan đến khoảng 17 triệu đơn vị điều tra ở khu vực nông thôn và hộ nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản ở khu vực thành thị. Do tính chất, tầm quan trọng của cuộc TĐT 2016 và nhằm bảo đảm TĐT đạt chất lượng cao, Ban chỉ đạo TĐT các cấp và các địa phương cần chỉ đạo và tiến hành thực hiện điều tra một cách chặt chẽ, đồng bộ tất các vấn đề, các khâu công tác theo đúng quy trình, tiến độ và kế hoạch đề ra. Trong đó, cần  tập trung vào các nội dung chủ yếu, như: triển khai thu thập thông tin trên các địa bàn điều tra đúng thời điểm, đúng tiến độ quy định; tuyệt đối tuân thủ phương pháp điều tra là trực tiếp phỏng vấn đúng người, đúng đối tượng để thu thập thông tin một cách trung thực, chính xác.

Ngoài ra, Ban chỉ đạo TĐT các cấp ở các địa phương cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kết hợp với thanh tra thường xuyên và thanh tra đột xuất nhằm phát hiện và xử lý kịp thời những hạn chế, sai sót làm ảnh hưởng đến chất lượng TĐT. Việc nghiệm thu phiếu điều tra cần thực hiện theo từng đợt (2-3 ngày), để các điều tra viên có thời gian rút kinh nghiệm, bổ sung thông tin còn thiếu hoặc điều chỉnh thông tin chưa chính xác. Trước khi tổng hợp số liệu, Ban chỉ đạo TĐT tại các cơ sở cần phải kiểm tra về nội dung, tính logic của các phiếu điều tra nhằm loại bỏ tình trạng làm lướt, làm ẩu, trùng lắp, bỏ sót đối tượng điều tra hoặc chạy theo thời gian và số lượng biểu mẫu thống kê…

Thuỳ Duyên – Tấn Lập

loading...

Related Articles

Add Comment