thanh lý xe công

Thanh lý “264 xe công, thu về 390 triệu đồng”: Bộ Tài chính nói gì?
Góc nhìn 85 0
85 0

Thanh lý “264 xe công, thu về 390 triệu đồng”: Bộ Tài chính nói gì?

Nguyên giá là giá của tài sản đấy. Ví dụ khi mình mua xe ô tô có giá 700 triệu đồng, tức là nguyên giá, sau 10 – 15 năm sử dụng, hao mòn/khấu hao tài sản đi, còn lại bao nhiêu thì đó là giá trị còn lại… Tôi khẳng định không có chuyện bán thanh lý 264 xe công thu mà chỉ thu được 390 triệu đồng

Tagged: , , , ,