nông nghiệp

ĐBSCL: Nông nghiệp không thể hội nhập trong manh mún
Kinh tế 8 0
8 0

ĐBSCL: Nông nghiệp không thể hội nhập trong manh mún

Phát triển bền vững ngành nông nghiệp vùng ĐBSCL là xu thế chung mà toàn xã hội đang nỗ lực hướng tới, là mục tiêu chiến lược của Đảng, Nhà…

Tagged: , , , , , , , , , , , ,