nông nghiệp công nghệ cao

Thủ tướng: Sóc Trăng cần phải có môi trường đầu tư kinh doanh tốt
Chính sách 6 0
6 0

Thủ tướng: Sóc Trăng cần phải có môi trường đầu tư kinh doanh tốt

Sóc Trăng phải có một chương trình khởi nghiệp mạnh mẽ, tạo điều kiện để người dân, thanh niên, đồng bào dân tộc đều có thể khởi nghiệp, không phải…

Tagged: , , , , , ,