góc nhìn

Việt Nam cần giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn vốn ODA
Góc nhìn 36 0
36 0

Việt Nam cần giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn vốn ODA

Việt Nam đã từ một nước nghèo vươn lên trở thành nước có thu nhập trung bình. Đây là một thành công lớn nhưng cũng đặt ra thách thức trong tương lai không xa khi chúng ta không còn nhận được ODA dồi dào như trước, phải tiếp cận, huy động cả các nguồn vốn đắt hơn với các điều kiện khắt khe hơn…

Tagged: , , , , ,