Doanh nghiệp vì người tiêu dùng

Các hoạt động bảo vệ người tiêu dùng sẽ được thực thi trên diện rộng
Doanh nghiệp 16 0
16 0

Các hoạt động bảo vệ người tiêu dùng sẽ được thực thi trên diện rộng

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016-2020. Kết quả kháo sát nước mắm…

Tagged: , , ,