Cải cách hiện đại hóa hải quan

Hiện đại hóa ngành hải quan: Cần phải cải cách đồng bộ
Góc nhìn 16 0
16 0

Hiện đại hóa ngành hải quan: Cần phải cải cách đồng bộ

Theo các chuyên gia, để thưc hiện được mục tiêu đến năm 2020, người khai hải quan có thể thực hiện khai báo mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện, thì…

Tagged: , , , , ,