Nhân sự Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Category: Thời sự, Trong nước tgo-1

Tại Quyết định 1967/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định ông Phan Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIV, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thôi giữ chức vụ Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Chuyển 4 đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển 4 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Đà Nẵng thành công ty cổ phần giai đoạn 2016 – 2020.

4 đơn vị gồm: Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng; Công ty Quản lý cầu đường Đà Nẵng; Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng; Công ty Công viên cây xanh Đà Nẵng.

 UBND thành phố Đà Nẵng căn cứ vào Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 37/2014/QĐ-TTg ngày 18/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước để xác định tỷ lệ vốn Nhà nước cần nắm giữ khi cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp nêu trên.

 Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt phương án cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập này và triển khai các công việc liên quan theo quy định hiện hành.

Chọn tư vấn giám sát Dự án giải quyết ngập do triều tại TPHCM

Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu để lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu tư vấn giám sát Dự án giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) – Hợp đồng BT.

 Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt phương án lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt để lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát thực hiện hợp đồng BT của Dự án theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp thu ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chỉ đạo thực hiện lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật về đấu thầu; chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin đã cung cấp và các quyết định của mình.

Bên cạnh đó, đảm bảo nhà thầu được lựa chọn phải đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm theo yêu cầu của gói thầu; đáp ứng về chất lượng (đặc biệt là năng lực, số lượng của các chuyên gia), kỹ thuật, tiến độ, giá cả và hiệu quả kinh tế, giám sát chặt chẽ các khâu, các giai đoạn thực hiện hợp đồng BT của Dự án, không để xảy ra thất thoát, lãng phí trong quá trình thực hiện.

Bổ sung KCN Nam Pleiku vào quy hoạch

Thủ tướng Chính phủ đồng ý đưa Khu công nghiệp (KCN) Tây Pleiku (200 ha) ra khỏi Quy hoạch và bổ sung KCN Nam Pleiku (200 ha) vào Quy hoạch phát triển KCN Việt Nam đến năm 2020.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Gia Lai tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành, tổ chức thực hiện quy hoạch đã được duyệt; chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng quy hoạch chi tiết, thực hiện thủ tục đầu tư, thành lập KCN phù hợp với khả năng thu hút đầu tư và trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các điều kiện và trình tự quy định tại Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008; Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ; pháp luật về đầu tư và các quy định pháp luật liên quan.

Đồng thời, UBND tỉnh Gia Lai rà soát, cập nhật, điều chỉnh diện tích đất xây dựng các KCN vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) của tỉnh trình Chính phủ xem xét, quyết định.

 Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu trong quá trình triển khai KCN Nam Pleiku, UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các cơ quan liên quan của tỉnh giám sát chặt chẽ việc tuân thủ pháp luật về môi trường của chủ đầu tư, thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo đúng quy định của Luật Bảo vệ môi trường; xây dựng phương án bồi thường và hỗ trợ các hộ dân bị thu hồi đất để xây dựng KCN, đảm bảo phù hợp với tốc độ triển khai KCN.

 Cùng với đó, UBND tỉnh Gia Lai phải quan tâm chỉ đạo việc thu hút doanh nghiệp làm chủ đầu tư phát triển hạ tầng KCN Nam Pleiku; có giải pháp huy động các nguồn vốn hợp pháp khác ngoài ngân sách đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN Nam Pleiku.

Hỗ trợ triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường

 Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về nguồn vốn để hỗ trợ 10% tổng vốn đầu tư thiết bị triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường.

 Phó Thủ tướng đồng ý với đề xuất của các Bộ giao Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ 10% tổng vốn đầu tư thiết bị triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường theo quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường.

 Nguồn vốn hỗ trợ được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 78/2014/QĐ-TTg ngày 26/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện thẩm định công nghệ của thiết bị, xác định hiệu quả bảo vệ môi trường của các dự án để đảm bảo việc hỗ trợ chính xác và hiệu quả.

Tái cơ cấu nông nghiệp phải gắn với phát triển, mở rộng thị trường

 Tái cơ cấu ngành nông nghiệp phải gắn với việc phát triển và mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và quốc tế; gắn với các hiệp định quốc tế mà Việt Nam đã tham gia ký kết, đặc biệt là Hiệp định thương mại TPP…

Trên là yêu cầu về tái cơ cấu ngành nông nghiệp mà Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đặt ra cho các Bộ, ngành liên quan.

Qua 3 năm thực hiện Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013, tái cơ cấu nông nghiệp đã tạo ra sự chuyển động mạnh mẽ ở tất cả các Bộ, ngành và địa phương liên quan; cơ cấu sản xuất nông nghiệp đã có những chuyển biến theo hướng tăng các sản phẩm có giá trị và qui mô; liên kết trong sản xuất nông nghiệp đã được hình thành; đã xuất hiện các mô hình; duy trì tăng trưởng sản xuất, kinh doanh của toàn ngành với tốc độ khá (tốc độ tăng GDP trung bình đạt 2,83%/năm; giá trị sản xuất tăng trung bình 3,41%/năm). Tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành tăng mạnh, trung bình đạt gần 29,5 tỷ USD/năm. Chất lượng tăng trưởng tiếp tục được cải thiện, tỷ trọng giá trị gia tăng trong tổng giá trị sản xuất tăng từ 57% năm 2010 lên 67,8% năm 2014. Những kết quả trên đã góp phần nâng cao thu nhập và đời sống của nông dân.

 Tuy nhiên so với yêu cầu đặt ra và do nhiều nguyên nhân, tái cơ cấu ngành nông nghiệp vẫn còn một số tồn tại như: Triển khai thực hiện tái cơ cấu ngành chưa đồng bộ, đồng đều ở các lĩnh vực, địa phương; việc đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất còn chậm; kinh tế hộ nhỏ lẻ vẫn chiếm tỷ trọng cao; các công ty nông lâm nghiệp đã được sắp xếp lại, nhưng chưa thể hiện rõ được hiệu quả…

Do vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới tái cơ cấu ngành nông nghiệp phải gắn với việc phát triển và mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và quốc tế; gắn với các hiệp định quốc tế mà Việt Nam đã tham gia ký kết, đặc biệt là Hiệp định thương mại TPP. Từ đó yêu cầu phải xây dựng được tiêu chuẩn sản phẩm đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và quốc tế; xác định các sản phẩm chủ lực, các sản phẩm có lợi thế so sánh nhằm tạo ra sản phẩm có khối lượng lớn, chất lượng, giá trị cao, đảm bảo tiêu chuẩn của thị trường, nhằm nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường khu vực và quốc tế (ở cả cấp quốc gia, cấp vùng và cấp tỉnh); đồng thời phải đa dạng hóa các sản phẩm nông nghiệp phù hợp với điều kiện của từng vùng, từng địa phương để đáp ứng nhu cầu thị trường nội địa; gắn tái cấu trúc nông nghiệp với việc ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp phải gắn với phát triển kinh tế ngành, nghề ở nông thôn để tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho người dân; giảm lao động trong nông nghiệp; tăng diện tích đất nông nghiệp trên đầu người, khuyến khích phát triển các ngành nghề phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Mặt khác nhằm tạo việc làm cho người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm nâng cao đời sống của người dân; đồng thời, tái cơ cấu ngành nông nghiệp phải bảo đảm tiết kiệm nguồn tài nguyên (đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước…) và bảo vệ môi trường.

Giải pháp đặt ra cho các Bộ, ngành, địa phương liên quan là phải tiếp tục rà soát lại quy hoạch, cập nhật quy hoạch, lập mới các quy hoạch (quy hoạch tổng thể, vùng, ngành…) phù hợp với yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp; đồng thời quy hoạch phải đảm bảo với ứng phó biến đổi khí hậu; đầu tư cơ sở hạ tầng cho các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp; huy động vốn cho đầu tư sản xuất nông nghiệp gắn với hình thức đổi mới tổ chức sản xuất; tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp, liên kết doanh nghiệp với hợp tác xã; liên kết giữa các địa phương; liên kết giữa các vùng với nhau.

Các địa phương phải chủ động để xây dựng các mô hình sản xuất, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, những sản phẩm có lợi thế riêng để xây dựng thương hiệu địa phương; khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, phong trào; mở rộng và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm, tăng cầu cả trên thị trường thế giới (thông qua các hiệp định thương mại: FTA, TPP) và thị trường nội địa; đổi mới đầu tư cho phát triển khoa học, công nghệ đối với sản xuất nông nghiệp…

Hoàn thiện chính sách về đầu tư xây dựng

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Giao thông vận tải phối hợp với các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng hoàn thiện chính sách về đầu tư xây dựng nói chung và về đầu tư theo hình thức PPP nói riêng.

Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/03/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư, bảo đảm các mục tiêu: phân định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của các chủ thể tham gia; cạnh tranh, minh bạch trong lựa chọn nhà đầu tư và các giai đoạn thực hiện dự án; việc quản lý hoạt động đầu tư của các dự án PPP được thực hiện trên nguyên tắc thị trường và quản lý đầu ra dựa trên kết quả đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án phải thực sự có năng lực tài chính và phải được giám sát chặt chẽ trong quá trình thực hiện đầu tư, vận hành dự án; người sử dụng kết cấu hạ tầng, dịch vụ phải có sự lựa chọn.

Phó Thủ tướng giao các Bộ, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu các đề xuất của Bộ Giao thông vận tải, rà soát các quy định hiện hành để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

P.V

loading...

Related Articles

Add Comment