Ngân sách Nhà nước chi vượt thu 152,2 nghìn tỷ đồng sau 9 tháng

Category: Kinh tế, Tài chính, Trong nước tgo-1

Theo Bộ Tài chính, bội chi ngân sách Nhà nước (NSNN) ước 9 tháng là 152,2 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 59,9% dự toán năm.

Theo Bộ Tài chính, bội chi ngân sách Nhà nước (NSNN) ước 9 tháng là 152,2 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 59,9% dự toán năm.
Theo Bộ Tài chính, bội chi ngân sách Nhà nước (NSNN) ước 9 tháng là 152,2 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 59,9% dự toán năm.

Bộ Tài chính vừa công bố số liệu về thu chi NSNN 9 tháng năm 2016. Theo đó, tổng thu cân đối NSNN tháng 9 ước đạt 67,2 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu 9 tháng đạt 718,3 nghìn tỷ đồng, bằng 70,8% dự toán năm, tăng 5,2% so cùng kỳ năm 2015 (cùng kỳ năm 2015 đạt 74,9% dự toán năm, tăng 6,6%).

Trong đó: Thu nội địa thực hiện tháng 9 ước đạt 52,1 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu 9 tháng đạt 579,6 nghìn tỷ đồng, bằng 73,8% dự toán năm, tăng 14,5% so cùng kỳ năm 2015 (cùng kỳ năm 2015 đạt 79,3% dự toán năm, tăng 18%). Ước đến hết tháng 9, thu ngân sách địa phương bình quân chung đạt khoảng 84% dự toán năm.

Tuy nhiên, vẫn còn một số khoản thu tiến độ đạt thấp (dưới 75% dự toán), như: thu phí, lệ phí đạt 65,1%, thu khác ngân sách đạt 63,8%. Đặc biệt, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước chỉ đạt 57,4% dự toán năm, bằng 96,7% so cùng kỳ năm 2015, nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng của giá dầu, khí giảm, hoạt động sản xuất – kinh doanh của các tập đoàn, công ty trong lĩnh vực khai thác, chế biến dầu khí khó khăn, số thu nộp ngân sách giảm.

Thu từ dầu thô: Thu ngân sách từ dầu thô tháng 9 ước đạt 2,9 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu 9 tháng ước đạt 29,8 nghìn tỷ đồng, bằng 54,7% dự toán năm, giảm 41,9% so cùng kỳ năm 2015.

Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu: tổng số thu tháng 9 ước đạt 20,5 nghìn tỷ đồng, sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ 8,3 nghìn tỷ đồng, thu cân đối ngân sách đạt 12,2 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, tổng số thu ước đạt 194,7 nghìn tỷ đồng, bằng 72,1% dự toán năm, tăng 3,9% so cùng kỳ năm 2015; sau khi hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ (89 nghìn tỷ đồng), thu cân đối NSNN đạt 105,7 nghìn tỷ đồng, bằng 61,5% dự toán năm, giảm 12,3% so với cùng kỳ năm 2015.

Tổng chi NSNN tháng 9 ước đạt 99,8 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 9 tháng đạt 870,5 nghìn tỷ đồng, bằng 68,4% dự toán năm, tăng 5,7% so cùng kỳ năm 2015.

Trong đó: Chi đầu tư phát triển ước thực hiện 9 tháng đạt 138,86 nghìn tỷ đồng, bằng 54,5% dự toán năm, tăng 9,1% cùng kỳ năm 2015; Về tiến độ thực hiện giải ngân theo Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 8/7/2016 của Chính phủ: Ước đến hết tháng 9, lũy kế vốn giải ngân cho các dự án khoảng 137,4 nghìn tỷ đồng, đạt 54,5% dự toán năm1(cùng kỳ năm 2015 đạt 64,8% dự toán năm); vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân ước đạt khoảng 38,8% dự toán năm (cùng kỳ năm 2015 đạt 52,3% dự toán năm).

Chi trả nợ và viện trợ: ước thực hiện chi 9 tháng đạt 117,2 nghìn tỷ đồng, bằng 75,6% dự toán năm, tăng 2,1% so cùng kỳ năm 2015.

Chi phát triển các sự nghiệp kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính: Ước thực hiện chi 9 tháng đạt 609,3 nghìn tỷ đồng, bằng 73,9% dự toán năm, tăng 4,7% so cùng kỳ năm 2015.

Bội chi NSNN ước 9 tháng là 152,2 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 59,9% dự toán năm.

Theo DĐDN

Related Articles

Add Comment