Đồng Nai: Luật Quốc phòng đã đi vào cuộc sống

Category: Xã hội tgo-1

Trong 10 năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai đã tích cực chỉ đạo các địa phương quán triệt Luật Quốc phòng và các văn bản của Trung ương nhằm triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Trong đó, đã phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng, đồng thời tích cực lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, các cơ quan Quân sự, Công an, Biên phòng, các sở, ngành, đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng đề ra. 

Để Luật Quốc phòng đi vào cuộc sống, Hội đồng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật các cấp đã chủ động tăng cường công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phù hợp với mọi đối tượng, vùng miền. Qua tuyên truyền, nhận thức của cán bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang được nâng cao, thế trận lòng dân được củng cố, tiềm lực chính trị ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu của đất nước, góp phần làm thất bại mọi âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, bảo đảm ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Lãnh đạo Quân khu 7 và tỉnh Đồng Nai động viên thanh niên Nhơn Trạch nhập ngũ năm 2016
Lãnh đạo Quân khu 7 và tỉnh Đồng Nai động viên thanh niên Nhơn Trạch nhập ngũ năm 2016

Qua 10 năm triển khai thực hiện Luật Quốc phòng đã có tác động tích cực đến mọi mặt của các hoạt động kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh (QPAN) của tỉnh, góp phần làm phong phú thêm quan điểm “kết hợp kinh tế – xã hội với tăng cường QPAN” trên địa bàn tỉnh.

Từ đó, nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh, góp phần thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia. Công tác phòng thủ dân sự được quan tâm thực hiện từ tỉnh đến cơ sở sẵn sàng tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, sơ tán, phòng tránh cấp cứu, hộ đê… Cơ sở vật chất, hạ tầng quân sự – quốc phòng được đầu tư đồng bộ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc.

Như vậy, công tác triển khai thi hành Luật Quốc phòng đã được cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc. Các cơ quan chức năng đã chủ động phối hợp và thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành đồng bộ các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nên đã mang lại hiệu quả cao. Sau khi Luật Quốc phòng được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến rộng rãi nội dung của bộ luật đến các tầng lớp nhân dân, giúp cho người dân hiểu đúng vị trí, vai trò của công tác quốc phòng địa phương. Qua đó, tích cực tham gia xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Trong 10 năm thực hiện bộ luật, toàn tỉnh đã tổ chức được 2.484 lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho trên 251 ngàn đối tượng cán bộ, công chức, đảng viên, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, già làng, trưởng bản theo phân cấp; cập nhật kiến thức QPAN cho 1.129 đối tượng 2 và 3; giáo dục QPAN cho trên 1 triệu học sinh, sinh viên…Trong quá trình triển khai thực hiện Luật Quốc phòng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng, chỉ đạo các sở, ngành chú trọng xây dựng hệ thống văn bản tham mưu, chỉ đạo nhiệm vụ QPAN; tổ chức quán triệt, nghiên cứu, học tập các văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức hoạt động của lực lượng vũ trang, như: Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Biên giới quốc gia, Luật Dân quân tự vệ, Luật Giáo dục QPAN…, cũng như một số văn bản của Chính phủ quy định về xây dựng lực lượng và chính sách, chế độ đối với quân đội nhân dân, công an nhân dân, dân quân tự vệ…

Theo Đại tá Đinh Xuân Thủy, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, cho biết :Thông qua thực hiện Luật Quốc phòng, lực lượng vũ trang tỉnh có điều kiện tốt hơn trong việc thực hiện tổ chức biên chế cho các đơn vị thường trực của tỉnh làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ ngày càng phát triển ổn định, đạt tỷ lệ 1,35% so với dân số; hơn 91% chi bộ quân sự trong dân quân tự vệ có chi ủy. Toàn tỉnh đã xây dựng được 10 trung đội dân quân thường trực khu công nghiệp, 37 đơn vị tự vệ trong các doanh nghiệp có tổ chức Đảng, 6 đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp không có tổ chức Đảng; biên chế trong các đơn vị dự bị động viên đạt hơn 99% và có độ tin cậy cao về chính trị, đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống. Công tác tuyển quân hàng năm luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã. Sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng được nâng cao.

Từ việc triển khai thực hiện Luật Quốc phòng đã giúp cho tỉnh thể chế hóa và nâng cao năng lực quản lý Nhà nước ở các lĩnh vực, tạo cơ chế chặt chẽ, đúng hướng, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Kinh tế của tỉnh tăng trưởng bình quân 8,5%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 66,7 triệu đồng/năm. Phát triển kinh tế – xã hội gắn với QPAN được thực hiện theo kế hoạch cơ bản lâu dài, vững chắc, tạo môi trường ổn định và phát triển, góp phần xây dựng Đồng Nai trở thành khu vực phòng thủ vững chắc trong hệ thống phòng thủ chung của Quân khu 7.

 Thuỳ Duyên –  Ngọc Danh

Related Articles

Add Comment