Cát Tiên, Lâm Đồng: Những tiềm năng sẽ được đánh thức

Category: Kinh tế tgo-1

Là một huyện bán sơn địa của tỉnh Lâm Đồng, khí hậu của huyện Cát Tiên  khô nóng, cùng với đó giao thương với các vùng, địa phương trong tỉnhkhông thuận lợi. Tuy nhiên, huyện ủy Cát Tiên đã có những nghị quyết sát với thức tiễn, nhằm tạo động lực đột phá để tạo nên “đường băng” cho Cát Tiên “cất cánh” trong những năm sau.Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Ngô Xuân Hiển, Bí Thư huyện ủy huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng,về việc tạo động lực cho sự phát triển nông thôn mới tại địa phương này.

P/V: Đâu là động lực để phát triển nông thôn mới cho huyện Cát Tiên, thưa ông?

Ong Ngo Xuan Hie n- Bí Thư Huyện Ủy huyện Cát Tiên- Mạnh Hùng

Ông Ngô Xuân Hiển bí thư huyện Ủy huyện Cát Tiên

Ông Ngô Xuân Hiển: Nông nghiệp là một trong những ưu thế của địa phương, phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới là những ưu tiên của huyện trong bước phát triển kinh tế.  Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện đề án của UBND huyện Cát  Tiên về phát triển chăn nuôi trên địa bàn theo các tiêu chí của Bộ NN&PTNT. Cùng với đó triển khai quyết định số 56/QĐUBND ngày 28/1/2015 của UBND huyện Cát Tiên về phát triển và nâng cao chất lượng đàn bò trên địa bàn huyện giai đoạn năm 2015- 2020; triển khai để án nâng cao chất lượng cây trồng, vật nuôi trên địa bàn huyện  Cát Tiên.

Chúng tôi  phát triển các tổ chức sản xuất phù hợp, hiệu quả, nhân rộng các mô hình liên kết giữa nông hộ, tổ hợp tác, hợp tác xã với doanh nghiệp và các đối tác kinh tế khác. Củng cố và nâng cao hiểu quả hoạt động kinh tế tập thể, hợp tác xã, tổ hợp tác.Tập trung giải quyết thị trường đầu ra cho sản phẩm để thúc đẩy sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân, giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện. Thu nhâp bình quân năm 2015 trên 42 triệu đồng/ người/ năm.Từ đầu năm 2016 đến nay trên trên các xã nông thôn mới của huyện, thành lập mới 2 Hợp tác xã, nâng tổng số lên 8 hợp tác xã, với 155 thành viên, 2 tổ hợp tác nâng tổng số lên 24 tổ hợp tác hoạt động trên các lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ… Hoạt động của những tổ chức kinh tế này đã từng bước đi vào nền nệp phát triển.Các hợp tác xã đã chủ liên kết tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp. Những hợp tác xã này, lợi nhuận hằng năm đều tăng, góp phần tạo thêm việc làm, thu nhập cho thành viên và người lao động.

Phong trào “nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi” đã được nông dân hưởng ứng mạnh mẽ, được cac cấp quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để phong trào cáng đi vào chiều sâu và nhân rộng một số mô hình tiêu biểu đề nông dân các địa phương trong vùng học tập. Trên cơ sở đó nhóm xã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới gồm  có xã Đức Phổ, Gia Viễn và Quảng Ngãi; nhóm xã đạt 15- 18 tiêu chí có 2 xã gồm có Phước Cát 1, đạt 16/19 tiêu chí, và Tiên Hoàng đạt 15/19 tiêu chí.

 P/V: Thưa ông, giải pháp nào để phát huy tiềm năng các nguồn lực tự nhiên, nguồn lực xã hội để tạo động lực cho Cát Tiên “ cất cánh” trong tương lai? 

Ông Ngô Xuân Hiển: Chúng tôi tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 01-NQ/ ĐH ngày 12/8/2015 của Đại hội Đảng bộ huyện Cát Tiên lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020 và nghị quyết số 03- NQ/HU ngày 8-12-2015 của Ban chấp hành đảng bộ huyện khóa VII, nhiễm ký 2015-2020 về tiếp tục lãnh đạo xây dựng nông thôn mới huyện Cát  Tiên đến năm 2020.

Ông Ngô Xuân Hiển- Bí Thư huyện Ủy, huyện Cát Tiên

 Trên cơ sở đó, chỉ đạo UBND các xã đạt chuẩn nông thôn mới duy trì và xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được, các xã còn lại căn cứ lộ trình  Đề án xây dựng nông thôn mới của huyện để phấn đấu, đưa ra các giải pháp cụ thể đối với các tiêu chí phấn đấu năm 2016, đảm bảo đúng lộ trình đề án đã được phê duyệt. Trong đó, tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân, đẩy mạnh công tác khuyến nông, chuyển giao tiến bộ kỷ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi;phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển các hình thức tổ chức sản xuất kinh tế hợp tác, liên kết và tiêu thụ sản phẩm theo hướng bền vững. Nghiên cứu đầu tư phát triển những mô hình sản xuất có hiệu quả kết hợp với bảo vệ môi trường nông thôn.

 Với những quyết sách như tập trung huy động các nguồn lực, lống ghép các nguồn vốn để xây dựng công trình hạ tầng thiết yếu cấp xã, thôn bản trực tiếp gắn với phát triển sản xuất, đời sống hằng ngày của người dân, như giao thông, thủy lợi, điện, nước sạch, moi trường. Mỗi địa phương căn cứ trên điều kiện thực tế, nghiên cứu một số hạng mục để tập trung ưu tiên triển khai, tạo nên những chuyển biến mang tính đột phá trên phạm vi của xã .

 Trên những cơ sở đó, tạo sự chuyển biến rõ nét về vệ sinh môi trường nông thôn, tập trung xử lý nước thải, chất thải và xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp ở công trình công cộng và hộ gia đình. Đó chính là chế độ an sinh mang tính nhân văn trong việc xây dựng nông thôn mới bền vững.

P/V: Xin cảm ơn ông!

 Công Trình- MạnhHùng

loading...
loading...

Related Articles

Add Comment